نرم افزار مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1398/02/17_14:47

تفکر استراتژیک مدیران


برنامه ریزی و تصمیمگیری در شرایط ناپایدار محیط بیرونی، به عنوان دو وظیفه اصلی مدیریت، از چالشهای بزرگ مدیران در ده های اخیر بوده است.

 تفکر استراتژیک مدیران

به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو نیاز امروزی سازمان ها باشند. جهش و انتقال دانش بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانی تاثیر دارند. حتی درخشانترین استراتژیها اگر خوب اجرا نشوند بیارزش هستند.

به خصوص اگر اجرای نامناسب از طرف افراد خط مقدم سازمان باشد؛ یعنی آنهایی که به طور مستمر با مشتریان در ارتباطند . استراتژی های مختلف تکامل دانش بر عملکرد سازمانی در شرایط مختلف تاثیرمی گذارند ، بررسی ها نشان می دهند که بسیاری از عوامل صنعتی از قبیل تغییر محیط، فشردگی دانش و عوامل سازمانی از جمله توانایی IT و اشتراک گذاری فرهنگ تاثیر تعدیل کننده ای دارند.

برنامه ریزی و تصمیمگیری در شرایط ناپایدار محیط بیرونی، به عنوان دو وظیفه اصلی مدیریت، از چالشهای بزرگ مدیران در ده های اخیر بوده است. تلقی درست درباره سازمان به عنوان یک سیستم باز که دایما0 با محیط پیرامون خود در ارتباط بوده و از تغییر و تحولات آن تاثیر میپذیرد لزوم آشنایی و بهرهگیری از دانش مدیریت استراتژیک را دو چندان مینماید

مشکلات سازمان ها روزبه روزپیچیده تر و حل آنها نیازمند راهحلهای موثرتری می باشد. برنامه ریزی استراتژیک، برنامهای الزاما قابل اجرا نبوده و درگذر زمان، دستخوش تغییرات میگردد و در برخی موارد به جای حل مشکلات سازمان، فقط باعث تسکین آن شده و با از بین رفتن اثر خود منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر میگردد. به نظر می رسد لازمه تدوین و پیادهسازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. 

Related image

نقش مدیران در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و اتخاذ تصمیمات، وابسته به نحوه تفکرشان می باشد و چارچوب هایبرنامه ریزی استراتژیک تنها فراهم کننده سوالاتی است که پاسخش مبتنی بر روش شناسی مدیران و تفکرشان درتصمیم گیریاست.

لذا تفکر افراد در مقابل مدل های برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این نوع از تفکر، که تفکراستراتژیک نام گرفته است نقش بسیار مهمی را در استمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی بازی می نماید کهاین امر نشانی بر اهمیت تحقیقات مرتبط با آن می باشد و از آنجا که ضعف تفکر استراتژیک مدیران سازمان ها ، آنها را از بهره گیری فرصت های جدید محروم می سازد لذا مجهز شدن مدیران سازمان ها به قابلیت های تفکر استراتژیک ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

روند تحولات پیچیده و سریع جهانی سبب شده است که اقتصاد از اتکاء بر دارایی های مشهود به سمت داراییهای نامشهود (دانش) پیش برود در این زمان وب جهانی با توجه به ابزارها و تواناییهای خود در کسب وکارهای الکترونیکی واژه روز خود یعنی تفکر استراتژیک الکترونیک را می طلبد.

 

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی آرسس یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی است که باتلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور فعالیت خود را از سال 1394، در راستای خدمت‌رسانی به کسب وکارها آغاز نموده است. نرم افزار مدیریت پروژه فارسی یا نرم افزار کنترل پروژه آرسس ، در اجرای این مهم از دو ابزار قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استفاده می کند ( همچون نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو ) و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است. نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولوکلمه کلیدی :

تفکر استراتژیک مدیران

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام