نرم افزار مدیریت پروژه فارسی تاریخ ثبت : 1397/12/18_13:37

فرايندها و دانش لازم براي مديريت پروژه


فرآيندي كه لازمه اش شناسايي و تعيين نيازها و انتظارات سهامداران و ذينفعان با منابع بهينه مي باشد

فرايندها و دانش لازم براي مديريت پروژه:

دانش لازم براي مديريت پروژه در 9 گروه مديريتي و فرايندهاي اجراي پروژه در 5 گروه فرايندي تقسيم شده اند.

در حوزه دانش مديريت پروژه شناخت عوامل موثر بر پروژه و مديريت آنها مي تواند فرايندهاي اجراي پروژه را بمنظور دستيابي به هدف يكپارچه (integrate) نمايد.

ابزارها و تكنيك‌هاي دانش كه 9 موضوع دانشي مي‌باشند عبارتند از:

  1. مديريت يكپارچه سازي (Integration Management) : فرآيندي است كه جهت يكپارچه سازي و همكاري بين عوامل مختلف درگير پروژه صورت مي‌گيرد در اين فرايند پروژه بعنوان يك فرايند يكپارچه از تقسيم وظايف و قدرت اعضاء تيم پروژه برنامه‌هاي اصلي و زيربرنامه‌ها و مديريت و اجراي پروژه بر نظارت و كنترل پروژه و فاز رسمي خاتمه پروژه را دنبال مي‌نمايد.
  2. مديريت قلمرو پروژه (Scope Management) : اجراي فرايندهاي پروژه نيازمند مشخص بودن حوزه و قلمرو پروژه هستند و تعيين اين موضوع كه قلمرو برنامه ريزي و حدود آن و قلمرو ساختار اجرايي كار و قلمرو كنترل و مميزي پروژه بايد مشخص و مديريت گردند.
  3. مديريت كيفيت (Quality Management) : فعاليت‌هايي كه تعيين مي‌كند كه چه اقداماتي را بايد سازمان داد و بمنظور اينكه پروژه رضايت ذينفعان را براساس تعهدات كسب نمايد و هم چنين نحوه ضمانت‌ها و كنترل‌هاي لازم را براي رسيدن به كيفيت مطلوب مديريت نمود.
  4. مديريت زمان (Time Management) : فرآيندها براي انجام كامل نياز به صرف زمان دارند مديريت زمان تعيين فعاليت‌ها و توالي آنها صرف منابع و تخمين زمان هر مرحله و تهيه جدول كنترل زمان‌بندي‌هاي پروژه مي‌باشد كه براي هر پروژه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و در كشور ما نقاط بحران پروژه ها قلمداد مي‌گردند.
  5. مديريت هزينه (Cost Management) : فرآيندهايي كه پروژه را تا زمان تكميل منطبق با بودجه مصوب مديريت مي‌نمايد در اين فرايندها مرتباً تخمين هزينه ها و بودجه مصوب كنترل مي‌گردند و در صورت تنظيم صحيح بودجه با مديريت هزينه مي توان پروژه را به انجام رساند.
  6. مديريت منابع انساني (Human Resource Management) : فرآيندهايي كه براي ساماندهي منابع انساني لازم براي پروژه مي باشد را شامل مي باشد در اين فرآيند برنامه‌ريزي، انتخاب اعضاء تيم، نگهداري و توسعه تيم پروژه توسط آموزش و تقسيم مسئوليت‌ها و تفويض اختيارات را شامل مي گردد.
  7. مديريت ارتباطات (Communication Management) : براي اجراي بموقع فرايندها نياز به اطمينان از وجود اطلاعات كافي براي مديريت پروژه مي باشد در اين فرايند برنامه‌ريزي ارتباطات و نحوه توزيع اطلاعات تهيه بموقع گزارشات عملكردي و ارسال آن به سهامداران و ذينفعان موردتوجه مي باشد.
  8. مديريت ريسك (Risk Management) : فرآيندي كه لازمه اش شناسايي و تعيين نيازها و انتظارات سهامداران و ذينفعان با منابع بهينه مي باشد در اين فرايند ايجاد حساسيت در رسيدن به ارزشهاي تعريف شده، تجزيه و تحليل وظايف، انديشه پردازها و تعيين پيچيدگي ها و انتخاب و تديل داده ها به نتايج موردانتظار مي باشد.

مديريت  ريسك شامل تعيين احتمالات و رخدادهايي كه مي‌تواند به طول يا هزينه يا كيفيت پروژه كمك يا به آن آسيب برساند در اين رويكرد نكات مغاير و بعضاً ناسازگار در سناريوهاي متفاوت موردتوجه قرار مي‌گيرد فرايندهاي اين رويكرد برنامه‌ريزي، تعيين و تهيه تجزيه و تحليل‌هاي كيفي و كمي و برنامه‌ريزي بمنظور واكنش نظارت و كنترل بر پروژه مي‌باشد.

  1. مديريت خريد (تامين و آماد) (Procurement Management)  : اين رويكرد بمنظور تدارك ملزومات و خدمات از خارج از پروژه براي انجام پروژه مي‌باشد و همواره دو منظر دارد خريدار و فروشنده و در اين فرايند دو فرايند تهيه و تامين و مديريت قراردادها كه شامل برنامه‌ريزي تملك و خريد، برنامه‌ريزي قراردادها، تنظيم درخواست‌هاي مناسب از فروشنده و انتخاب فروشندگان مي‌باشد و مديريت بر قراردادهاي ناشي از آن مي‌باشد.

همانگونه كه ملاحظه شد هشت تكنيك و ابزار دانش به همراه تكنيك يكپارچه سازي 9 عامل دانش PMBok  را تشكيل مي دهد

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی آرسس یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی است که باتلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور فعالیت خود را از سال 1394، در راستای خدمت‌رسانی به کسب وکارها آغاز نموده است. نرم افزار مدیریت پروژه فارسی یا نرم افزار کنترل پروژه آرسس ، در اجرای این مهم از دو ابزار قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استفاده می کند ( همچون نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو ) و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است. نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولوکلمه کلیدی :

مديريت پروژه

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام