نرم افزار مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1398/02/15_12:50

روابط بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه


دستیابی به این معیارها می تواند درکل چرخه حیات پروژه ازطریق عوامل موفقیت تحت تأثیرقرار گیرد.

روابط بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه  :

موفقیت پروژه یکی از مهمترین موضوعات تحقیقی در مدیریت پروژه است، اما مفهوم واژه موفقیت متغیراست.کوک و دیویس، بین موفقیت پروژه – که اهداف کلی پروژه را مورد ارزیابی قرار می دهد و ازطریق استفاده از خروجی پروژه بدست می آیند – و موفقیت مدیریت پروژه که در انتهای پروژه درتقابل معیارهای موفقیت( همچون معیارهای مرتبط با کارآمدی درونی، هزینه، زمان و کیفیت) مورد ارزیابی قرار می گیرد، تمایز قائلند.

دستیابی به این معیارها می تواند درکل چرخه حیات پروژه ازطریق عوامل موفقیت تحت تأثیرقرار گیرد. یکی از این عوامل، روش مدیریت پروژه است، که ابزاری برای افزایش اثربخشی پروژه و شانس موفقیت است. ازاین رو، روش مدیریت پروژه به منظور حمایت از مدیران پروژه دردستیابی به موفقیت های قابل پیش بینی تر پروژه توسعه یافته است.

بااین حال، حدو حدودی که این هدف بدان دست می یابد، نامشخص است چرا که پروژه ها هنوز به اهداف خود دست نیافته اند و تعیین کمیت اثرات روش مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه هنوز قابل شناسایی نیست. نمونه هایی از روشهای مدیریت پروژه شامل پرنس 2 ازطرف اداره بازرگانی دولیت، چرخه حیات توسعه سیستم و PROPS اریکسون است.

پیشینه مدیریت پروژه بین روش مدیریت پروژه استاندارد و روش مدیریت پروژه تعدیل یافته تمایز قایل است و این سوال مطرح است که کدامیک ازروشهای مدیریت پروژه استاندارد، روشهای مدیریت پروژه تعدیل یافته یا ترکیبی از هردو به افزایش اثربخشی و کارآیی پروژه و درنهایت به موفقیت پروژه می انجامد. یکی ازدیدگاههای مرتبط، جامعیت روش مدیریت پروژه و اثرآن بر موفقیت پروژه است.

قضیه توانایی استانداردسازی و یا تعدیل یک روش، زیربنای یک فرضیه است که روش مدیریت پروژه جامعیت پیدا خواهد کرد و به عبارت دیگر، برای هرپروژه مفروض کفایت می کند. زمانی که روش مدیریت پروژه یک سازمان ناقص یا محدود باشد، اثربخشی، کیفیت و درنهایت موفقیت پروژه تحت تأثیر قرار می گیرد. فورچن و همکارانش نشان دادند که بیشتر از 50 درصد از پاسخ دهندگان در تحقیقشان، محدودیت های استفاده ازروش های مدیریت پروژه را تجربه کرده اند.

ازبین این محدودیت های مذکور، محدودیت ها در روش ها، فرایندها، ابزارها و تکنیک ها رایج تر بودند. یک روش مجموعه ای از رویکردها ست که جهت انتخاب و بکارگیری تعدادی از تکنیک ها و ابزارها و به منظور دستیابی به ساخت محصولات و تولیدات کارآمد و اثربخش، توسط انسانها مورد استفاده قرار می گیرند.

روش مدیریت پروژه از نظرتکامل و تناسب ازیک سازمان با سازمان دیگر متفاوت است. برخی از روشها برای نوع خاصی از پروژه ها نامناسبند. ازاین رو، نمی توان به روش مدیریت پروژه به شکل کلی نگریست،بخصوص ازآنجا که هر روش مدیریت پروژه مجموعه ناهمگنی از الگوهاست که ازیک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است.

Related image

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی آرسس یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی است که باتلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور فعالیت خود را از سال 1394، در راستای خدمت‌رسانی به کسب وکارها آغاز نموده است. نرم افزار مدیریت پروژه فارسی یا نرم افزار کنترل پروژه آرسس ، در اجرای این مهم از دو ابزار قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استفاده می کند ( همچون نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو ) و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است. نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولوکلمه کلیدی :

مدیریت پروژه و موفقیت پروژه

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام