نرم افزار مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1398/02/05_12:9

تخفیف ویژه روز کارآفرین


تخفیف ویژه نرم افزار مدیریت پروژه به مناسبت روز کارآفرین

تخفیف ویژه نرم افزار مدیریت پروژه به مناسبت روز کارآفرین

ارسس
 

به منظور ارج نهادن به مقام کارافرین در چرخه اقتصاد ملی ، شرکت مهندسی هوشمند سازان قرن سهند ( الگام ) در روز کارافرین به مدت یکهفته برای فروش نرم افزار مدیریت پروژه تخفیف ویژه در نظر گرفته است.کلمه کلیدی :

کارآفرین

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام