مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/05/08_9:17

مدیریت مالی


مسائل تصمیم گیری مدیران که در هر سازمان به وجود می اید خواه بنگاه باشد خواه یک سازمان عام المنفعه (مانند بیمارستان یا دانشگاه) یا یک اداره دولتی موقعی است که سعی می کند

مدیریت مالی

تعریف: مدیریت مالی مدیریت بر منابع و مصارف است. 
هدف مدیریت مالی :هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت است و از آن جایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهام داران می باشد.
ارزش شرکت تحت تاثیر دو عامل قرار دارد: بازده، ریسک
نکته: هر تصمیمی که بازده را افزایش و ریسک را کاهش دهد باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

مدیریت پروژه

وظایف مدیریت مالی 

1)تعیین میزان و ترکیب منابع مالی
2)تعیین میزان و ترکیب مصارف 
3)اداره سرمایه در گردش
در تمام فعالیت هایی که برای رسیدن به این هدف انجام می شود باید هدف حداکثر کردن ثروت سهام داران مد نظر قرار گیرد. 
تجزیه و تحلیل صورت های مالی: صورت های مالی بیانگر اطلاعات مالی یک موسسه می باشد. صورت های مالی عبارتند از ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، گزارش جریان نقد، و گزارش سود و زیان جامع.
ترازنامه: گزارشی که وضعیت مالی یک شرکت را در یک مقطع زمانی معین مشخص می کند و بیانگر دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. 
صورت حساب سود و زیان :بیانگر عملکرد مالی یک شرکت در یک دوره مالی است. در آن سه سود مطرح می شود: سود ناویژه، عملیاتی و سود خالص. 
گزارش جریان نقد: بیانگر میزان و چگونگی دریافت ها و پرداخت ها در یک دوره مالی و تعیین مانده وجوه نقد در پایان سال می باشد.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: 
1) نسبت های نقدینگی :نقدینگی یعنی توانایی انجام تعهدات. این نسبت ها و ضعیت نقدینگی شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
2) نسبت های فعالیت :این نسبت ها میزان کارایی دارایی های شرکت را نشان می دهند.
3) نسبت های اهرمی :ساختار مالی شرکت را تعیین می کنند و توانایی پرداخت بدهی را نیز نشان می دهند. 
4) نسبت های سود آوری :این نسبت ها سود آوری شرکت ها را نشان می دهد. 
برنامه ریزی و بودجه بندی مالی: بودجه بندی شرکت ها در راستای برنامه ریزی انجام می شود. بودجه یک شرکت عبارت است از پیش بینی کلیه عملیات مالی یک شرکت در سال آینده . 
در فرایند برنامه ریزی مالی دو جنبه از آن دارای اهمیت بیشتری می باشد : 
الف) برنامه ای که مشخص می کند در طی سال چه وجوه نقدی را بابت چه عملیاتی می گیریم و پرداخت های شرکت در چه زمانی و بابت چه کارهایی می باشد. 
ب) برنامه ریزی سود :برنامه ای که اقلام سود و زیان پیش بینی شده را  مشخص می کند. 
بودجه جامع :بودجه یک شرکت شامل بودجه مالی و عملیاتی می باشد که هر کدام از آن ها نیز شامل بودجه های مختلفی است، به مجموعه آن ها بودجه جامع گفته می شود.

انواع طرح ها 

-طرح مستقل :طرحی که به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خالص سرمایه گذاری طرح مزبور و جریان نقد ورودی آن تحت تاثیر جریان های نقد سایر طرح های سرمایه گذاری قرار نمی گیرد. 
-طرح ناسازگار: طرح هایی که اگر یکی از آن ها را بپذیریم بقیه طرح های مورد مطالعه رد می شود. 
-طرح سازگار :طرح های سازگار  پس از ارزیابی  و پذیرش گروهی از آن ها اجرای هر طرح مانعی برای اجرای طرح دیگر نمی شود.

روش های ارزیابی طرح ها 

-روش دوره برگشت سرمایه: این روش براحتی قابل درک می باشد و محاسبه آن ساده است اما در آن ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 
-روش ارزش فعلی خالص: این روش بهترین معیار ارزیابی طرح ها می باشد . 
در این روش ابتدا ارزش فعلی جریان نقد ورودی محاسبه، سپس ارزش فعلی جریان نقد خروجی محاسبه و عدد حاصل را از ارزش فعلی جریان نقد ورودی کسر می کنند تا خالص ارزش فعلی عایدات بدست آید. 
-روش نرخ بازده داخلی :نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخی که ارزش فعلی جریان نقد ورودی  را با خالص سرمایه گذاری برابر می کند و یا نرخی است که خالص ارزش فعلی طرح را مساوی صفر می نماید. هر طرحی که نرخ بازده داخلی بیشتری داشته باشد مطلوب تر است.

ریسک و بازده

بازده :پاداشی که سرمایه گذار از سرمایه گذاری بدست می آورد را بازده گویند. هر سرمایه گذار از دو محل تغییر قیمت دارایی و سود دریافتی بازده بدست می آورد. 
ریسک :عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده پیش بینی شده و بازده واقعی. برای محاسبه ریسک می توان از شاخص های پراکندگی مانند انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده کرد.

انواع ریسک یک دارایی 

ریسک سیستماتیک :ناشی از بحران های سیاسی و اقتصادی است و این ریسک کاهش پذیر نمی باشد. 
ریسک غیر سیستماتیک: که ناشی از مسائل مدیریتی شرکت است و قابل کنترل می باشد . 
نکته : با ایجاد تنوع می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد.

سهام عادی، ممتاز و اوراق قرضه

سهام عادی: قسمتی از سرمایه یک شرکت است و سهام دار با شرکت رابطه مالکانه دارد. هر سهام داری متناسب با درصد سهام خود نسبت به کل ارزش شرکت دارای حقوق مالکانه است. مالک نهایی شرکت سهام داران عادی هستند. 
سهام ممتاز: سهامی که سود هر سهم آن مساوی است با قیمت اسمی سهم ضربدر نرخ سود سهام ممتاز . 
اوراق قرضه: اوراقی که خریدار آن هر سال سود معینی دریافت می کند .دارنده  آن با شرکت رابطه مالکانه ندارد و جزء بستانکاران شرکت می باشد. 
نکات :
1) سهام عادی دارای بیشترین رسک می باشد. 
2) سهام ممتاز در دریافت سود نسبت به سهام عادی در اولویت است. 
3) سهام ممتاز هم ویژگی اوراق قرضه و هم ویژگی سهام عادی را دارد.
4) انتشار اوراق قرضه در ایران به علت ربوی بودن ممنوع می باشد. 
تقسیم سود :در پایان سال مالی با توجه به صورت های مالی شرکت ها پس از کسر اندوخته ها و تعدیلات لازم سهامداران تصمیم می گیرند قسمتی از سود قابل تخصیص را تقسیم نموده و باقی مانده به عنوان سود انباشته باقی می ماند. 
روش ها یپرداخت سود عبارتند از: 
1) سود نقدی :در تقسیم سود و پرداخت به سهامداران باید به این نکات توجه کرد : 
الف) سود هر سال متعلق به سهام دارانی است که قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه، سهام دار شرکت باشد. 
ب) پس از تقسیم سود، قیمت سهام از نظر تئوریک باید به اندازه سود تقسیم شده  هر سهم کاهش یابد. 
2) سود سهمی (سهام جایزه): در روش سهام جایزه وجهی از سهامداران دریافت نمی گردد بلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین می شود. پس از توزیع سهام جایزه قیمت سهم کاهش می یابد. 
3) تجزیه سهام: در این روش هر سهم به تعدادی سهم تجزیه شده و تعداد سهام افزایش پیدا می کند اما درصد مالکیت تغییری نمی کند.     

مدیریت اقتصادی

مسائل تصمیم گیری مدیران که در هر سازمان به وجود می اید خواه بنگاه باشد خواه یک سازمان عام المنفعه (مانند بیمارستان یا دانشگاه) یا یک اداره دولتی موقعی است که سعی می کند با توجه به برخی محدودیت های که با آن روبرو می شود به هدف های جزئی و کلی دست یابد برای مثال یک بنگاه ممکن است سعی نماید علی رغم محدودیت های مربوط به در دسترس بودن عوامل ضروری و محدودیت های قانونی که وجود دارد سود خود را به حداکثر برساند. یک بیمارستان با یک استاندارد پزشکی و یا منابع فیزیکی مشخص (پزشک، تکنسین، پرستار، تجهیزات، تخت بیمارستانی) و بودجه محدود در صدد پذیرش و معالجه هر چه بیشتر بیماران می باشد و مدیریت اقتصادی با کاربرد نظریه های اقتصادی و ابزارهای تجزیه و تحلیل علوم تصمیم گیری، سازمان را به سمت اهداف کارا هدایت می کند.

منابع و ماخذ


مدیریت مالی – سایت دانشگاه فارابی  – دکتر بهزاد توحیدی 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران – سازمان مدیریت صنعتی- پرویزبختیاری

شرکت مهندسی الکترونیک گام از شرکتهای پیشرو در ارائه راه حل های جامع و کاربردی پروژه های زیر ساختی فناوری اطلاعات و راه کارهای دسترسی آسان به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه می باشد.  آرسس با تعریف نیازمندی ها و مشخصات انحصاری جهت هر کدام از مشاغل و صنایع مختلف ، شرکت ها ، ادارات و نهاد ها سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به طور جداگانه ، بهترین شرایط مربوطه را جهت تحقق به اهداف عالیه مهیا می سازد.سازوکارهای مبتنی‌بر مدیریت پروژه چارچوب اصلی آرسس را تشکیل می‌دهند که در آن، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند پروژه تحت رابط گرافیکی قوی ارائه می‌گردد.کلمه کلیدی :

مدیریت مالی مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام