مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/07/25_12:18

نکات کاربردی مدیریت در ایران | سازمانتان را پویا کنید


به ساختار سازمانی قدیمی و گذشته خود بسنده نکنید. روش هایی که زمانی بازدهی خوبی داشتند ممکن است به دلیل تغییر در انتظارات، افراد و دیگر عوامل، اکنون دیگر قابل استفاده نباشد. بنابراین باید ساختار سازمانی خود را پیوسته مورد بازنگری قرار دهید.

ساختار سازمانی پویا بسازید     

سازمان و کسب و کار شما باید دارای ساختاری پویا باشد. ساختار سازمانی شامل نقش ها و روابط میان افراد درون سازمان است که برای هدفی مشترک در حال فعالیت هستند.

نرم افزار مدیریت پروژه

به ساختار سازمانی قدیمی و گذشته خود بسنده نکنید. روش هایی که زمانی بازدهی خوبی داشتند ممکن است به دلیل تغییر در انتظارات، افراد و دیگر عوامل، اکنون دیگر قابل استفاده نباشد. بنابراین باید ساختار سازمانی خود را پیوسته مورد بازنگری قرار دهید.

مدیران موفق و موثر به صورت مستمر ساختار سازمانی و ساختار حوزه ی مدیریتی خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار می دهند تا با تغییرات فرایندهای کاری، نیازهای داخلی و خارجی و سطح مهارت کارکنان هماهنگ باشند.

به پیشنهادهای زیر برای بهینه سازی ساختار سازمانی توجه نمایید

🔸 تنها بر تغییر ساختار سازمانی تمرکز نکنید

پیش از بررسی ساختار سازمانی ، فرایندهای کاری را شناسایی کنید. بدون درک صحیح زنجیری ارزشها و فرایندهای کاری نمی توانید ساختار صحیحی ایجاد کنید. بنابراین باید ابتدا به بررسی فرآیندهای کاری بپردازید انها را به خوبی بشناسید سپس نسبت به بررسی ارتباط بین فرایندها و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر اقدام کنید و در نهایت به سراغ طراحی و بهینه سازی ساختار سازمانی بروید.

🔸 نقش های اساسی مورد نیاز هر فرآیند را شناسایی کنید
مقاله مرتبط مدیریت مبتنی بر ارزش چیست؟
نقش های اساسی مورد نیاز برای اجرای فرایندهای کاری گروه را شناسایی کنید. سپس نقش های مرتبط را نیز بیابید. این کار در ایجاد ساختاری معقول به شما کمک خواهد کرد.

🔸 به اصل وحدت فرماندهی توجه کنید
اصل وحدت فرماندهی در مدیریت می گوید هر نفر باید از یک مافوق دستور بگیرد. وجود دستورهای دوگانه باعث سردرگمی کارمند شده و در نهایت دستورات هم به خوبی انجام نخواهند شد. و تعارضات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

🔸 به انتقال قدرت توجه داشته باشید
هنگام طراحی ساختار سازمانی به انتقال قدرت و قابلیت ها توجه ویژه داشته باشید. در مواردی ممکن ساختاری طراحی کنید که افراد بتوانند تمامی کار را انجام دهند نه فقط بخشی از کار، و شما به اشتباه بخشی از کار را به دلیل برآورد نادرست به آنها واگذار کنید. خطایی که در بسیاری از سازمان های ایرانی مشاهده می شود. این امر باعث می شود که منابع زیادی را مصروف دارید، مخصوصا منابع انسانی .

🔸 از به روز بودن ساختار سازمان مطمئن شوید
مخصوصا اگر اخیرا تجدید سازمان صورت گرفته، کاهش یا رشد زیادی تجربه کرده اید و با تغییراتی در محصولات یا خدمات ایجاد شده است. ارزیابی تازه ای از تعاریف کارها و گزارش روابط به عمل آورید. امر بازنگری ساختار سازمانی باید به طور پیوسته مدنظر باشد.

🔸 کارمندان دورکار ، کارمندان پیمانی و شرکای همکار را نیز ببینید
ببینید چگونه کارکنان مناطق دور، کارمندان پیمانی و شرکای همکار در ساختار سازمانی جای می گیرند. این شیوه های کار تا زمانی کارایی دارند که نحوه ی گزارش دهی انان به هسته مرکزی کاملا شفاف و مشخص باشد، افراد این تیم ها باید بدانند چگونه و از چه طریقی و چه کسی با سازمان مرتبط می شوند. آنها باید بدانند چطور می توانند به منابع دسترسی داشته باشند. افراد این تیم ها باید از اینکه آنها بخشی از گروه هستند، درک درستی داشته باشند. لذا قرار گرفتن در ساختار سازمانی میتواند این زوایای نامشخص را برای انان شفاف کند.

هنگام تولید محصول جدید یا آغاز پروژه ی میان واحدی، گروه کاری مشتمل بر نیروی های میان واحدی، برای تعیین فرایندهای کاری و ارائه ی پیشنهاد برای ساختار ایجاد کنید و شرکت کنندگانی از سطوح مختلف سازمان را در کار دخیل کنید. با این کار میتوانید درک مشترکی بین تمامی واحدها از ساختار جدید ایجاد کنید.

نرم افزار مدیریت پروژه آرسس

رویکرد حرفه‌ای خدمات و محصولات متفاوت و تجربیات موفق ما در پیاده‌سازی نرم‌افزار آرسس و به طور کلی سامانه‌های مدیریت پروژه راهگشای توسعه و بهبود عملکرد در سازمان شما خواهد بود.کلمه کلیدی :

مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام