مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/10/13_11:55

مدیریت ریسک پروژه


مدیریت ریسک پروژه فرآیندی است که تلاش می نمایند زمینه بروز مشکلات پروژه را قبل از وقوع آن برطرف ساخته و شانس موفقت هرچه بیشتر پروژه را فراهم آورد.

ریسک به عنوان مفهومی در شرایط آینده تلقی می شود. یا ایجاد شرایطی که خارج از کنترل افراد تیم پروژه بوده و اگر به وقوع بپیوندد باعث تاثیر مستقیم بر روی پروژه می گردد. به بیانی دیگر اگر تعریف مشکل در پروژه به معنی وجود ایرادی در وضعیت جاری پروژه می باشد، ریسک مشکل بالقوه ای است که احتمال وقوع آن در آینده وجود خواهد داشت.

مدیریت پروژه

آندسته از مدیران پروژه ای که معمولاً انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند تلاش می کنند که در صورت بروز مشکلات نسبت به برطرف سازی آنها اقدام نمایند. اما دسته ای دیگر از مدیران پروژه وجود دارند که تلاش می کنند زمینه بوجود آمدن مشکلات و ریسکهای آتی را قبل از وقوع برطرف سازند. بسیاری از مشکللات همیشه جلوتر از زمان رخ خواهند داد.

مدیریت پروژه

مدیریت ریسک پروژه فرآیندی است که تلاش می نمایند زمینه بروز مشکلات پروژه را قبل از وقوع آن برطرف ساخته و شانس موفقت هرچه بیشتر پروژه را فراهم آورد.

شرکت نرم افزار مدیریت پروژه:

شرکت الگام در زمینه ارائه نرم افزار مدیریت پروژه آرسس فعالیت میکند. این شرکت خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت مناسب ارائه میدهد.
برای برقراری ارتباط با مشاوران شرکت الگام، از طریق تماس با ما اقدام نمایید :
026-32775620 _ 021-44142677 کلمه کلیدی :

مدیریت پروژه

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام